Category: Nieuws

Green PAC: vliegwiel voor de regionale economie

Als hotspot voor chemische innovatie in Noordoost-Nederland met een focus op biobased en circulaire materialen heeft Green PAC, initiatief van Windesheim en NHL Stenden, in vijf jaar tijd meer dan 70 MKB-ers bij projecten betrokken. Hiermee laat Green PAC zien dat ze bijdraagt aan het behouden, versterken en vergroten van de chemiesector in dit deel van het land.

 

Hotspot voor chemische ontwikkeling
De regio Noordoost-Nederland heeft van oudsher een sterke maakindustrie met nadruk op kunststoffen. Directeur Rob Voncken: “Wat we zien sinds de oprichting van Green PAC is dat we bijdragen aan het regionaal innovatievermogen. En dat draagt bij aan meer werkgelegenheid, een gunstiger vestigingsklimaat, nieuwe producten en samenwerking.”

En ook Den Haag vindt dat belangrijk. Bij de oprichting kreeg Green PAC de officiële labels van Center of Expertise, iLab en COCI opgespeld. Labels die in het leven zijn geroepen om nieuwe bedrijvigheid te creëren, bestaande bedrijvigheid te vergroten, innovatie te bevorderen en samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemers te versterken. Voncken: “En juist die labels maken Green PAC een sterk initiatief.”

 

Dat vindt ook iLab business developer Bastian Coes. “Met het iLab label binnen Green PAC maken we innovatie mogelijk voor startende ondernemers. We bieden inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van een onderneming, hebben testlocaties en R&D faciliteiten die ze kunnen gebruiken én bieden geschikte bedrijfsruimte. En dat alles tegen zeer gunstige voorwaarden. Met dit pakket maken we de drempel zo laag mogelijk voor startende ondernemers om aan de slag te gaan in de chemie met de nadruk op kunststoffen.”

 

Investeren in kennis en Human Capital

Dat Green PAC succesvol is blijkt wel uit het aantal onderzoeksprojecten en het aantal gestarte iLab-ondernemers. Coes: “In de periode dat we bestaan, nu vijf jaar, hebben we ruim 35 ondernemers begeleid. Dat is veel. Het zit hem in de formule die we gebruiken. We zetten de ondernemer centraal en niet het product dat hij of zij wil maken. Daarnaast kunnen we specifieke vragen neerleggen bij de kunststof lectoraten van Windesheim en NHL Stenden met als extra voordeel dat kennis wordt gedeeld met het bedrijfsleven en er visa versa nieuwe inzichten terugvloeien in het onderwijs. Die werkwijze kan er voor zorgen dat een ondernemer bij ons binnenkomt met een idee voor een bepaald product, maar er gaande weg achter komt dat dat product iets heel anders moet worden. En juist die aanpak maakt dat we daadwerkelijk investeren in Human Capital, met als gevolg dat het aantal succesvolle start-ups hoger ligt dan gemiddeld.”

 

Van fietspad tot bureauoplossing

Green PAC is vraaggestuurd. Voncken: “Het bestaansrecht van Green PAC vindt zijn basis in actuele vraagstukken vanuit het bedrijfsleven. Daar is ons businessmodel op gestoeld. Enerzijds werken we met het iLab op basis van de behoeften en vragen vanuit startende ondernemers. Anderzijds werken we met de kunststoflectoraten van Windesheim en NHL Stenden aan verschillende onderzoeksprojecten op basis van actuele vragen uit het bedrijfsleven.”

Deze onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door een consortium van bedrijven (vaak MKB-ers) en partners. Het gaat om projecten waarin nieuwe technieken en innovatie een belangrijke rol spelen in combinatie met duurzaamheid en/of biobased en circulaire oplossingen. Zo heeft Green PAC bijvoorbeeld meegewerkt aan een project om fietspaden te maken van biocomposiet met een lagere CO2 voetprint dan de traditionele fietspaden. Maar ook aan een bureauoplossing die circulair te verwerken is en bijdraagt aan een duurzamere en schonere manier van produceren. Kortom projecten die impact hebben op de veranderende economie en die bijdragen aan het verstevigen van de concurrentiepositie van de bedrijven en partners die in deze projecten meewerken.

 

Impactanalyse

Onlangs heeft Green PAC een impactanalyse laten maken door adviesbureau Berenschot. Voncken: “Uit de impactanalyse van Berenschot blijkt dat we het heel goed doen in de regio. Zo hebben we in de afgelopen vijf jaar 10 miljoen euro omzet gecreëerd met nieuwe werkgelegenheid binnen de iLab bedrijven. Hebben onze onderzoeksprojecten gezorgd voor omzetgroei bij de samenwerkende bedrijven. Én hebben we met diezelfde onderzoeksprojecten een stijging van 213 fte directe werkgelegenheid gerealiseerd en nog eens 239 fte indirect. Resultaat een regionale impact van 45,7 miljoen euro! Een prachtig resultaat waar we trots op zijn.”

 

Categories: News

Cumapol bouwt pilotfabriek voor chemische PET-recycling

Dankzij het statiegeldsysteem zijn PET-flessen in iedere Nederlandse supermarkt in te leveren. Het zorgt voor een schone stroom aan recyclebaar plastic. Daar kunnen weer nieuwe PET-korrels van worden gemaakt door het ingezamelde materiaal te wassen, te snijden en om te smelten, door middel van extrusie, gevolgd door nacondensatie om de viscositeit weer op niveau te brengen. Er is één groot nadeel: de flessen moeten vooraf op kleur worden gesorteerd, want de kleur kan niet verwijderd worden.

 

Alleen chemisch recyclen kan van polyester-afval weer compleet nieuw, kleurloos PET maken, met andere, mogelijk betere eigenschappen dan het origineel. Cumapol in Emmen ontwikkelde daarvoor een proces en start binnenkort met de bouw van een pilotfabriek. Marco Brons, technisch directeur van Cumapol, legt uit hoe het werkt: ‘De productie van polyester is een evenwichtsreactie. Als je er een grote hoeveelheid van een van de monomeren aan toevoegt, namelijk glycol, wordt het evenwicht verstoord en het polymeer afgebroken. Het resultaat van deze depolymerisatie is een vloeistof met een zo lage viscositeit, dat deze goed is te zuiveren. Op deze manier halen we onder meer de kleur eruit. De grondstoffen (monomeren) worden gereinigd en weer in een polymerisatieproces ingezet, om zuiver PET te produceren. De overtollige glycol wordt teruggewonnen en kan opnieuw worden gebruikt.’

 

Voor het chemisch recyclen van PET werkt Cumapol samen met de kennisinstellingen Hogeschool Windesheim, NHL Stenden, verenigd in Green PAC en Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

Haalbaarheid
Op zich zijn de processtappen voor chemisch recyclen niet nieuw. In het verleden waren echter onvoldoende grondstofstromen beschikbaar om het proces op industriële schaal te kunnen uitvoeren. ‘En dat is precies wat Cumapol wil gaan doen: eerst bewijzen dat het technisch kan in de te bouwen pilotfabriek, zodat we weten hoe we de bestaande fabriek moeten ombouwen, waar we 25 kton per jaar gaan produceren in een volcontinu proces. Dat maakt het economisch haalbaar. We kunnen dit doen doordat er steeds meer polyester wordt ingezameld.’

Statiegeld PET-flessen waren er natuurlijk al langere tijd, maar dankzij initiatieven als ‘Plastic Heroes’ komt er ook steeds meer ander plastic op de recyclingmarkt, zoals vleesschaaltjes, voedselverpakkingen en synthetisch textiel. ‘Daar komen steeds grotere polyesterstromen uit, die vanwege de voedselwetgeving echter niet zonder meer mechanisch mogen worden gerecycled. Chemisch recyclen is echter wel toegestaan.’

 

Minder kritisch
Zuiverheid van de grondstoffen is bij chemisch recyclen ook niet zo’n probleem; het proces is minder kritisch en de wetgeving minder streng. ‘Het materiaal moet vooraf wel goed gewassen worden en ontdaan worden van zand en organisch vuil. De aanwezigheid van een klein beetje ander polymeer dan PET is geen probleem, dat halen we er in het proces wel uit. Dat zou bij mechanisch recyclen onmogelijk zijn, omdat de polymeren gewoon door elkaar heen worden gesmolten.’

Toch is chemisch recyclen vooralsnog duur. Het zal mechanische recycling niet op grote schaal vervangen. Brons: ‘Dat hoeft ook niet, als de kwaliteit van de grondstofstromen constant is en de vervuiling minimaal, dankzij een goed recyclingsysteem zoals dat met statiegeldflessen blijft mechanische recycling de perfecte oplossing.’

Een heel ander verhaal wordt het, als de kleur van het eindproduct wel belangrijk wordt voor de bruikbaarheid. Bijvoorbeeld bij tapijt. Cumapol werkt bijvoorbeeld samen met DSM Niaga aan een project voor de productie van 100% polyester tapijt, waarin geen andere additieven of lijmstoffen zijn verwerkt. Puur gezien de samenstelling zou mechanische recycling mogelijk moeten zijn, maar de resulterende zwarte korrel heeft beperkte toepassingsmogelijkheden. ‘Hoogstens de automotive industrie zal daarin geïnteresseerd zijn’, aldus Brons.

 

Samenwerking
Om het eindresultaat van het chemische recyclen zo duurzaam mogelijk te maken, wil Cumapol voor het proces bioglycol inzetten. Daarover wordt bijvoorbeeld overleg gepleegd met Avantium in Delfzijl. Dat bedrijf werkt momenteel samen met partners AkzoNobel, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer aan de bouw van een bioraffinaderij die reststromen uit Nederlandse bossen (tweede generatie biomassa) op een kosteneffectieve manier omzet in zuivere glucose, lignine en een gemengde suikerstroop. Daarmee worden nieuwe typen chemicaliën ontwikkeld. ‘Wij evalueren hun producten en zij bekijken hoe ze met biobased monomeren kunnen inspelen op onze behoefte om polyesterspecialiteiten te produceren. Zo houden we de bestaande grondstofstromen intact en kunnen we tekorten aanvullen met biobased materiaal. Dat is volgens ons pas echt duurzaam.’

Verder werkt Cumapol in de recycling ook samen met andere bedrijven uit het Chemport Europe gebied, zoals BioBTX in Groningen, dat biobased tereftaalzuur produceert en Morssinkhof in Emmen, dat de techniek in huis heeft om polyesterafvalstromen te wassen en te snijden, zodat het geschikt is voor chemische recycling. ‘Chemport Europe vormt de verbindende factor’, zegt Marco Brons. ‘Daardoor kennen we elkaar, vertrouwen we elkaar en weten we wat elkaars sterke punten zijn.’

 

Scource: Agro&Chemie

Categories: News

Collegetour Plastic voor Dummies

Op donderdag 16 april vond de collegetour plastic voor Dummies plaats. De tour was een samenwerking van NHL Stenden met Green PAC en Drenthe College met DC Tech. Voor de tour waren verschillende stakeholders van beide scholen en hun initiatieven uitgenodigd.

 

De schoolbanken in
De tour startte met een college dat werd gegeven door NHL Stenden lector duurzame kunststoffen Jan Jager. In zijn college nam hij de deelnemers mee in de wereld van de plastics en verhelderde dat er al veel innovatie plaats vindt in de transitie naar bioplastics. Wel schetste hij een beeld waarin duidelijk werd dat we nog maar aan het begin staan van deze omslag. De wereld heeft nog een behoorlijke opgave om al het plastic op een andere manier te gaan produceren.

 

Kunststoflab en fabriekshal DC Tech
Het college werd opgevolgd door lunch en rondleiding langs het Kunststoffenlab van NHL Stenden en de grote fabriekshal van DC Tech. Hier werd ook stilgestaan bij de samenwerking die beide scholen steeds intensiever voeren. Het was dan ook prachtig om te zien dat het HBO (NHL Stenden/Green PAC) en het MBO (Drenthe College/DC Tech) inmiddels verschillende projecten samen oppakken. Henk Lukken, programmamanager van DC Tech benadrukte dit dan ook tijdens de rondleiding in de hal van DC Tech.

 

De medewerker van de toekomst
Voor de collegetour waren een aantal belangrijke stakeholders van beide scholen uitgenodigd. Denk daarbij aan de provincie Drenthe, gemeente Emmen en een aantal betrokken bedrijven. De collegetour gaf hen een heldere kijk op het werk dat NHL Stenden en Drenthe College momenteel doen in Drenthe en hoe ze bijdragen aan het op peil houden van een gezonde arbeidsethos voor de regio. Vandaar ook dat tijdens de tour meerdere malen werd benadrukt dat de samenwerking met bedrijven uit de regio de sleutel is tot het succes voor het goed kunnen opleiden van de medewerkers van de toekomst.

Categories: News

Chemport Europe plays an important role in achieving Paris climate goals

Recently the Dutch Chemical Industry Association (VNCI) presented the report 'Chemistry for Climate - Acting on the need for speed'. This roadmap answers the question of how the Dutch chemical industry can contribute to reducing greenhouse gas emissions by 80-95% by 2050. According to the roadmap, the sector will not only have to focus on the short term, but the long term is important. For example, investments must already be fully made in the development of technologies that are not yet profitable, but that are necessary to achieve this goal. Chemport Europe, with the Chemport Emmen and -Delfzijl clusters, sees an important role in this.

 

As stated in the VNCI roadmap, it is technically possible to reduce emissions by 80-95% by 2050. The real challenge lies in the finances, organization and cooperation to achieve this goal. The clusters, Chemport Emmen and -Delfzijl offer opportunities. In both clusters we are already working hard on the development of concrete plans.

 

Chemport Europe: Changing the nature of Chemistry

Since 2017, Chemport Europe has been launched as a recognizable vignette for the northern chemical industry. With this vignette the Northern Netherlands makes a first step in the visibility and recognisability as an important chemical cluster for the Netherlands and beyond. It is precisely through the pooling of the forces of Emmen and Delfzijl that the north occupies a strong position on the national, European and global playing field. Moreover, it offers the opportunity to promote cooperation between Emmen and Delfzijl and to jointly invest in the development of an economically healthy region.

 

Chemport Delfzijl

The ambitions for Chemport Delfzijl are high. For example, there is an ambition to become the greenest port in Europe. To do that, it is necessary that the current economic system in the area be tackled rigorously. Therefore, an industry agenda has been created by the various parties in the area. In addition, Groningen Seaports recently started project ZERO. Together with companies, authorities and NGO’s in the area, we look at how Chemport Delfzijl can contribute to achieving the Paris CO2 target. The next step is an implementation strategy that enables Chemport Delfzijl to work on the transition to 80-95% less emissions. The focus is on different tracks: chain efficiency, greening of raw materials, electrification and innovative energy solutions, including hydrogen.

 

Chemport Emmen

The ambitions for Chemport Emmen are also high. The region wants to become an important player in Europe where it concerns the production of renewed green plastic products and semi-finished products. From unlimited reusable bottle to 100% recyclable carpet. Here too, much has to be done if the region wants to contribute to achieving the desired CO2 reduction. Especially with the idea that the demand for plastics will only increase further in the coming years. In short, a double challenge. On the one hand, the demand from industry in this cluster is rising to fossil raw materials, and on the other hand, new ways of production must be sought. Current processes will in many cases not be suitable for the switch to the use of sustainable raw materials. For the regional industry this means, in addition to looking for new ways to keep producing, investing in production methods that are less damaging to the environment and the climate. The region is certainly aware of this, and entrepreneurs, knowledge institutions and governments are working together intensively to make the turnaround. And with success. For example, the Emmtec Industry & Business Park in Emmen has been declared the center for innovation in chemistry, companies have joined forces within the SUSPACC (Sustainable Product and Chemicals Cluster) business network, entrepreneurs work together with regional knowledge institutes on applied research (HBO) within the Green PAC initiative and the growth of human capital secured within DC Tech (MBO), the sustainable center for green chemistry.

 

In short, the bundling of forces in the north under the flag of Chemport Europe strengthens the clusters Emmen and Delfzijl and creates a northern fist that is in line with the goals and ambitions from the Roadmap and the Paris agreement.

 

Categories: News

Chemport Emmen affiliated with Federation Bioeconomics Netherlands

Chemport Emmen recently joined the Federation Bio-Economy Netherlands. This organization unites several sectors within the bio-economy: from agriculture and forestry, the marine sector, food, paper and energy to chemistry and materials. The purpose of the federation is to accelerate the transition to a bio-economy.

 

The federation was founded by Roel Bol, founder and former director of the Biobased Economy program management at the Dutch government, and Dorette Corbey, former chairman of the Biomass Sustainability Issues Committee (Corbey Committee). With the foundation, the founders want to make an important contribution to the transition to a low carbon bio-economy.

 

To achieve this, the federation is committed to creating a better investment climate for a sustainable bio-economy. The federation provides solicited and unsolicited advice to the government, organizes meetings on current themes, brings together companies and knowledge institutions from different sectors, bundles and disseminates knowledge, increases social trust in the bio-economy and contributes to them, to create the right conditions to develop markets for biobased products.

 

More information about the federation can be found on the website www.bio-economie.nl

Categories: News

Cumapol from Emmen wins national innovation award

Every day, thousands of products are made from rubber and plastics, from car tires to sailing ships. A world without is inconceivable. Because companies in the rubber and plastics sector offer a wide variety of components, modules and end products that are indispensable for applications in industry and trade, construction, packaging industry and consumer products. The Dutch Rubber and Plastics Industry Federation (NRK ) represents the interests of some 450 companies clustered in 19 trade associations. They work towards a healthy climate for the manufacturing industry and stimulate competitiveness, innovation and knowledge transfer, training and professional training, a better environment and recycling. The members undertake sustainably with an eye for people, planet, profit and polymers.

 

A new view on plastic
In January 2017 Rethink was launched. With this new view on plastic and rubber, the Dutch plastics and rubber industry is setting a clear picture of the industry and the active role it plays in the Netherlands and the sustainability of our society. In Rethink, NRK, PlasticsEurope Netherlands and the member companies in the sector gather together. Members make special and valuable products and see it as their task to do so in a sustainable and efficient manner. One of the ways to show this is the 'NRK Sustainable Products Innovation Award' which was presented on March 7 during the evening of the Manufacturing Industry. Awards could be won in the following categories: Consumer Product, B2B and Construction & Infrastructure. An expert jury assessed the nominees on the basis of the four phases of the product (raw materials, production, use, reuse / recycling). Cumapol and Niaga won the Award in the B2B category with their Circular rPET carpet (watch video).

 

Collaboration between Cumapol and Niaga
DSM-Niaga (a mirror word for Again) developed a carpet tile that is made according to a whole new method. The new carpet consists of only Polyester, all layers, the carpet backing, the glue and the top, are made of this material. This means that the carpet can be recycled as mono material. The raw material for the carpet can be made from post consumer PET bottles, but the carpet itself can also be recycled into a valuable raw material for new carpet. Cumapol researched recyclability, further developed and recycled polyester granules during the cooperation with Niaga. From PET bottle to carpet and carpet back to carpet. It is an innovative way of recycling, because the entire used carpet or carpet tile can now be reused.

 

Cumapol can mechanically recycle flakes from PET bottles into Custom Made Polyesters. Using mechanical recycling, the carpet can also be recycled for black applications (underlay and for example car carpet). DSM-Niaga and Cumapol have recently been working together on the development of a chemical recycling process that enables the decolourisation of waste materials, including carpet. The ultimate goal is clear: a closed chain of Polyester carpet that can be recycled time and time again. Niels Hoffard, R & D Manager says: "This Award is a huge boost and shows that Cumapol is on the right track to get the Polyester chain completely circular."

Categories: News

VNCI: All parties needed to realize CO2 ambitions

In order to successfully contribute to the huge challenge of reducing greenhouse gas emissions by 80-95 percent by 2050 as a chemical industry, investments are now required. The sector can not only focus on the short term but must also now fully devote itself to the further development of the technologies that are needed for 2050 but are not yet profitable. An internationally competitive playing field and cooperation with the government are crucial in this. This is the most important conclusion from the Routekaart 2050 ‘Chemistry for Climate’, which the Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) presented on 7 March 2018. See the video below.

Categories: News

NHL Stenden shows the future of sustainable 3D printing

Research lecturer Vincent Voet, together with the research team of the Sustainable Plastics research group at NHL Stenden University of Applied Sciences, has developed new sustainable materials that can serve as ink for 3D printers. The publication that Voet wrote about this was published by The American Chemical Society in the leading journal ACS Omega. Voet: 'We have worked hard on the research and are proud that our research contributes to a sustainable future.'

Sustainable 3D printing
The American Chemical Society is the leading publisher of international publications in the field of chemical science. The article is the first scientific publication for NHL Stenden. Voet: "We have developed sustainable resin based on renewable raw materials. Under the influence of UV light, the resin can harden into plastic in a 3D printer. The innovative ink can be produced at a competitive cost price. With this development, the use of sustainable materials in 3D printing is one step closer. "

Education
The development of sustainable plastics is a spearhead of the technical courses in Emmen. Students from, among others, Chemistry, Biology and Medical Laboratory Research and Mechanical Engineering work regularly with these innovative materials during their training. Because sustainability is an increasingly important topic in the technical sector, many students choose to further specialize in this. For example, a student from the Chemistry program graduated on this research.

Partners
Voet did not do the research alone. "This publication is the result of an intensive collaboration between the research group Sustainable Plastics of NHL Stenden, the research group Macromolecular Chemistry and New Polymeric Materials of the University of Groningen, KNN Bioplastic and SymbioShape." The project is co-financed by the province of Friesland from the Fryslân Fernijt program.

The publication is public and can be read on the ACS Omega website (https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsomega.7b01648)

Categories: News, Nieuws SUSPACC

Prospective collaboration with Brandenburg

Emmen/Brandenburg -Voor het versterken van de groene chemie en de Biobased Economy in onze regio zijn internationale betrekkingen cruciaal. Emmen werkt sinds enige tijd actief aan nauwe samenwerkingsverbanden met het cluster Plastics and Chemicals in Brandenburg, Duitsland. In april 2017 zijn de eerste contacten gelegd op het 2de Biobased Economy congres in Potsdam. Tijdens dat congres heeft Cor Kamminga (zie foto) namens de Taskforce Groene Chemie/BBE de ontwikkelingen en perspectieven in Emmen en de DutchTechzone gepresenteerd.

In januari 2018 is hieraan een vervolg gegeven door een bezoek van Roel Folkersma, Pieter Faber (lobbyist bij de EU namens vier Noordelijke gemeenten) en Cor Kamminga aan Potsdam. Doelstelling van dat bezoek was het schetsen en voorbereiden van een meer strategisch programma gericht op perspectiefvolle samenwerking. In dat programma is een cruciale rol weggelegd voor het bedrijfsleven van beide zijden. Met de directie van het Plastics and Chemicals cluster is hier in een actieve sessie een concrete aanzet toe gegeven. De Duitse partners pakken dit nu verder op. Zij komen op korte termijn met een uitgewerkt programma; zo mogelijk nog uit te voeren voor de zomer van 2018 Hierin wordt ook DutchTechzone meegenomen.

Een ander onderdeel van het recente bezoek was het leggen van contacten met het Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP in Potsdam. Er is daar uitgebreid gesproken met de directie. De verwachting is dat Frauenhofer een voorname rol gaat spelen in het eerder genoemde programma dat nu in ontwikkeling is.

Al met al een intensief bezoek waar we als regio absoluut mee verder kunnen.

Voor meer informatie neem contact op met Roel Folkersma

Categories: News, Nieuws SUSPACC

SPIC: innovatie broodnodig voor plasticsindustrie

Het SPIC (Sustainable Polymer Innovation Cluster) in Emmen richt zich op duurzamere polymeren. Dat kunnen zowel fossiele plastics zijn die worden gerecycled als biopolymeren. ‘Innovatie is broodnodig voor de Nederlandse kunststofindustrie. Prijsconcurrentie is vrijwel geen optie.’

Gerard Nijhoving, directeur van Senbis Polymer Innovations, ziet het SPIC in eerste instantie als een bundeling van hardware – labapparatuur, machines – die de SPIC-partners in Emmen in hun bezit hebben. Het initiatief wordt opgezet door de oprichters Senbis, Morssinkhof en Cumapol, maar zoekt aansluiting met meerdere partijen.

‘Het mooie is dat we een groot deel van het complete R&D-traject in thermoplasten (o.a. PET, PBS, PEF, PA, PHA, PP, PE, PLA) afdekken. Deze focus heeft vanzelfsprekend te maken met de expertise die de drie partners hebben opgebouwd. We richten ons op thermoplasten. Binnen deze groep ligt de focus op een drietal processen: polycondensatie, het spinnen van multifilamenten en 3D-printen.’

Innovatie is volgens Nijhoving hard nodig om aan de prijsdruk in de kunststoffenmarkt te ontsnappen. 3D-print-technologie is zo’n ‘ontsnappingsluik’. ‘Het is een revolutionaire techniek die veelbelovend is voor industriële toepassingen. Grote bedrijven als BASF zien er daarom ook brood in, vandaar dat deze multinational het Emmense bedrijf Innofil3D heeft overgenomen. Er is wel nog verder onderzoek nodig om de kwaliteit van 3D-geprinte kunststoffen te verbeteren. Qua materiaaleigenschappen voldoen deze momenteel nog niet aan de norm. Binnen het SPIC kunnen we een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit.’

Lees verder het uitgebreide artikel op Agro & Chemie.

Categories: News, Nieuws SUSPACC
en_USEnglish
nl_NLDutch en_USEnglish